Tokashiki Ferry Portal Site
Today's ferry status notice. ( 2020/06/05 )
Tomari Port 1 09:00 On time
Tokashiki Port 1 10:00 On time
Tomari Port 2 16:30 On time
Tokashiki Port 2 17:30 On time
Tomari Port 1 10:00 On time
Tokashiki Port 1 16:00 On time
Notice