Tokashiki Ferry Portal Site
Today's ferry status notice. ( 2023/10/05 )
Tomari Port 1 09:00 On time
Tokashiki Port 1 10:00 On time
Tomari Port 2 16:00 Canceled
Tokashiki Port 2 17:00 Canceled
Tomari Port 1 10:00 On time
Tokashiki Port 1 15:30 On time
Notice